Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Handelsonderneming KAB

1. Toepasselijkheid

1.1   Op alle aanbiedingen, bestellingen van Handelsonderneming KAB (hierna: KAB) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden ) van toepassing.

1.2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.                                                                            

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.                                                                          

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KAB worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door KAB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van KAB zijn vrijblijvend en KAB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. In het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KAB. KAB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KAB dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3, Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW, tenzij ander vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De goederen worden contant voldaan of binnen 8 dagen na ontvangst overgemaakt op rekeningnummer NL13 RABO 01211 28 571 ten name van Handelsonderneming KAB, Pimpernelstraat 27 1314JK Almere.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van KAB.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering dan zal in redelijkheid hiervan de prijs worden gedeeld.

4. Levering

4.1 De door KAB opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoedingen en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst is stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan welde overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de alle producten geleverd zijn en gereed zijn voor aflevering.

5. Intellectuele en industriele eigendomsrechten 

5.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door KAB geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2  KAB garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u KAB daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft KAB de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en KAB, dan wel tussen KAB en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en KAB, is KAB niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KAB.

8. Overmacht 

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft KAB in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat KAB gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KAB kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen

9.1 Wanneer door KAB gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KAB deze Voorwaarden soepel toepast.

9.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KAB in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KAB vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.3 KAB is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uisluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.